ایران به نقش سازنده و حمایتی خود از دولت و ملت عراق ادامه خواهد داد.