بیش از 260 هزار تراکنش تا پایان روز چهارم نمایشگاه کتاب به ثبت رسید