طلاب سیره اساتید اخلاق را الگوی رفتاری و تحصیلی خویش قرار دهند