فرماندار قصرشیرین: آموزش مهمترین راهکار مقابله با مواد مخدر است