تعداد وزرای دولت جدید رژیم صهیونیستی از ۲۰ وزیر تجاوز نمی کند