پتروشیمی غدیر برای هر سهم احتمالا ۸۰ ریال سود در نظر می‌گیرد