تعداد امضاهای طرح توقف مذاکرات هسته‌ای به 60 امضاء‌ رسید/امضاهای طرح در حال افزایش است