هشدار شدید پدر علم کویر‌شناسی: چرا کسی باور نمی‌کند آب نیست!/نابودکردن استان‌ها با انتقال آب