«پدر موسس انگلیس کوچک» تجزیه بریتانیا را رقم خواهد زد؟