سهم عمده خطای انسانی در تصادفات/ وجود ۴ هزار مدرسه در حاشیه راه