معلم نباید هیچ دغدغه‌ای جز تعلیم و تربیت داشته باشد