تاکنون کتابی به این شکل درباره خاطرات مقام معظم رهبری منتشر نشده بود