تغییر در سیستم معاملات بانکی مبتنی برمبانی فقهی موجب رضایت همگان است