امام خمینی(ره) حقیقت انسانی را بار دیگر نمایان کرد