محمدحسین علیزاده: اگر خطایی در مدارس فوتبال صورت گیرد، مسئولین باید پاسخگو باشند