برخورد با 17 غرفه متخلف در نمایشگاه مطبوعات؛جمع‌آوری بنرهای جعلی تعزیرات