ارائه 42 میلیارد ریال خدمات غیرثبتی به مددجویان کرمانشاهی