ولیعهدشاه سعودی: ۲۴اردیبهشت «شیخ نمر» را اعدام می کنیم