نخستین كارگاه فیلم كوتاه با محور اخلاق و فرهنگ در مشهد برگزار شد