جزییات فعالیت های بسیج شهرداری/ تعریف ۳۰ سرفصل عملیاتی