مدیرعامل ایران خودرو تبریز: ایران خودرو تبریز دروازه صادرات به کشورهای CIS است