ائتلاف 14 فوریه، ربودن شهروندان بحرینی را محکوم کرد