طرح هادی روستاهای بالای 20خانوار در ملکان به اتمام می رسد