گوشت‌ بوفالو وزیر کشاورزی و رئیس دامپروری را به مجلس کشاند