آمریکایی ها هنوز در ارتباط با بحران سوریه در اشتباه هستند