برنامه پرسپولیس/ پیاده‌روی و نرمش در هتل/ جلسه فنی پس از صرف عصرانه