استخدام مدرس زبان انگلیسی در آموزشگاه زبان بامداد دانش واقع در استان همدان