جلوگیری از ورود زودهنگام دام مازاد بر ظرفیت طرح های مرتعداری در قم