واسطه ها از چرخه تولید و توزیع ارقام جدید پنبه حذف می شوند