فرماندار البرز: نیروی انسانی در دنیا با ارزش ترین منابع سازمانی محسوب می شوند