لزوم حرکت به سمت درمان هاي نوين/ضعف پوشش بيمه‌ اي خدمات توانبخشي