طرح ضربتی فرار از خاموشی‌های تابستان/ سناریوی ویژه تابستانی برقی‌