اضافه شدن سه گروه علمی جدید به جشنواره کتاب دین و پژوهشهای برتر