معاون استاندار:نشست های اتاق فکر آب قزوین بصورت هفتگی برگزار می شود