دولت تاجيکستان بين مردم، علما و خود تفرقه نياندازد