تاکید وزیر ورزش بر اولویت اتمام طرح های نیمه تمام تهران و البرز