نگاه روزنامه های اصفهان به بزرگترین رویداد فرهنگی ایران