کارمند برق معمولان پلدختر بر اثر برق گرفتگی جان باخت