عملیات احداث پایگاه امداد و نجات بین شهری در بهلگرد بیرجند آغاز شد