پاسخ ۲۰۰ نماینده به تهدیدات آمریکا و تذکر به تیم مذاکره کننده