زیرساختهای لازم برای ثبت جهانی دره خرم آباد ایجاد می شود