اختصاص ۱.۵ میلیارد تومان برای حذف نقاط حادثه خیز ایلام به لومار