لومیا 930 جان سخت نوکیا هنگام سقوط با سرعت 100 کیلومتر در ساعت آسیب ندید