علیاری در دیدار فینال/باباجان زاده در دیدار رده بندی