مدیرعامل شرکت گاز گلستان: 65 روستای کلاله گازرسانی شد