وقتی عضو متخلف شورای شهر کرمانشاه صلاحیت شهردار جدید را رد می کند/ در دِه راه نیافته هایی که سراغ کدخد