دورنمای بازار الیاف ویسکوز VSF در ماه می 2015 (اردیبهشت-خرداد)