شیراک، میتران و دِستن بهترین، اولاند و سارکوزی بدترین رؤسای جمهوری فرانسه