تمام خسارت وارده به تاکسی حامل علی مطهری پرداخت شده است