کیفیت و دوام در بنای مدارس جدید باید مورد توجه باشد